Zamawiający:
Urząd Gminy Kleszczewo

Tytuł przetargu:
Przetarg nieograniczony powyżej 60.000€ na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Tulcach.

PKWIU:


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony powyżej 60.000 euro

Warunki:
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dostarczyć do siedziby Zamaiwającego lub przesłać na podany dalej adres urzędu w zaklejonej kopercie opisanej: "Przetarg nieograniczony powyżej 60.000€ na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Tulcach - znak sprawy BU. 340-12/2004

Termin realizacji:
2005-12-31

Osoba odpowiedzialna:
p. Leszek Bezler

Miejsce składania ofert:
Sekretariat Urzędu Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo; tel.: (061) 8176017, (061) 8176020, (061) 8176033, fax: (061) 8176184; mail:office@kleszczewo.wokiss.pl

Oferty można składać do:
2004-11-19 godz: 10:00

Kryteria wyboru:
Cena

Wadium:
50.000 PLN

Uwagi:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w Urzędzie Gminy Kleszczewo w cenie 100 PLN.

Firmy uczestniczące