Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku.

Chabsko 20

88-342 Wylatowo

tel./fax. (052) 315 87 80

e-mail:muzeum@mzm.mogilno.pl

 


             Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku zostało powołane w dniu
                             1 stycznia 2002 roku. Oficjalne otwarcie nastąpiło 28 maja 2003 roku. 


Struktura organizacyjna muzeum:

1. Dział: Archeologia Ziemi Mogileńskiej

2. Dział: Dzieje Ziemi Mogileńskiej

3. Dział: Kultura ludowa Ziemi Mogileńskiej

4. Dział: Lokalna sztuka profesjonalna i nieprofesjonalna

5. Dział: Życia Społecznego (DODATKOWY - POZASTATUTOWY)

6. Dział: Zbiorów specjalnych (DODATKOWY -  POZASTATUTOWY)
Placówka posiada 6 sal wystawowych : 4 - zajmują wystawy stałe,
1 - przeznaczona na wystawy czasowe,
1 - sala widowiskowa z przeznaczeniem na imprezy cykliczne i większe wystawy czasowe,
1 - galeria.
Zakres działania Muzeum Ziemi Mogileńskiej

Celem muzeum jest trwała ochrona dóbr kultury, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej,

kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz udostępnianie kontaktu ze zbiorami.Muzeum realizuje swoje cele poprzez:


1. gromadzenie dóbr kultury w zakresie archeologii, etnografii, historii, militariów, numizmatyki, rzemiosła artystycznego, sztuki, sztuki ludowej, techniki oraz materiałów ikonograficznych i dokumentacyjnych;

2. katalogowanie i naukowe opracowanie zbiorów;

3. przechowywanie zgromadzonych dóbr kultury w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich, w sposób dostępny do celów naukowych;

4. zabezpieczanie i konserwację muzealiów oraz w miarę możliwości zabezpieczanie stanowisk archeologicznych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody.
Dane, których Państwo nie znajdziecie na stronach niniejszego biuletynu, udostępniane są w siedzibie Muzeum Ziemi Mogileńskiej
w Chabsku, Chabsko 20; 88-342 Wylatowo