Już po raz szestnasty Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie

 z siedzibą w Chabsku przy współudziale Towarzystwa Przyjaciół

Ziemi Mogileńskiej, Mogileńskiego Domu Kultury, Stowarzyszenia

Rozwoju Wsi Chabsko ,,Lepsze Jutro” oraz Koła Pszczelarzy         

 w Mogilnie, organizuje pod honorowym patronatem Burmistrza

Mogilna Leszka Duszyńskiego  17 czerwca 2017 roku festyn

 ,,Chlebem i Miodem”.    

W trakcie imprezy odbędą się konkursy: ,,Zwyczajny wiejski chleb

 oraz ,,Najpiękniejszy bukiet z kwiatów polnych”.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach.

 

            REGULAMIN W ZAłĄCZNIKU

                            KONTAKT:  505-126-630